تبلیغات
سیاهه های سپید - به جای مقدمه
   به جای مقدمه:
          من نه داعیه شعر دارم نه شاعری!
          پس بر من ببخشائید . بالاخص شما سروران ادیب ، که آداب نمی دانم ...!
          اما نیامده ام تا نوشته های دلتنگیم زیر چاقوی فرم و وزن و ... مثله شوند
          یا در ترازویی  با پاره سنگهای معلوم محکشان بزنند ، که دغدغه اگر این
          باشد که وا اسفا !
          تنها یافتن همدلانی دیگر و رسیدن به لحظاتی از یک حس مشترک به من
          جسارت نشر این دفتر را می دهد و اگر تو در این راه با من حتی لحظه ای
          همراه شده باشی مرا کفایت می کند که رضا باشم .

                                                                برخی همه تان - مهران